Pierwsze kroki w napisaniu pracy magisterskiej badawczej

Momentem rozpoczynającym badanie naukowe jest postawienie problemu naukowego (będącegopisanie pracy magisterskiej badawczej tematem, przedmiotem badań realizowanych w pracy magisterskiej). Problem naukowy może w trakcie badania ewoluować. Tym samym, nie musi on być sprecyzowany ostatecznie na początku formułowania koncepcji magisterki. Sytuacja ta odnosi się przede wszystkich do zjawisk nowych, w żadnym lub małym stopniu eksploatowanych empirycznie. Ważną cechą badania naukowego na etapie studiów magisterskich jest jego uzasadnienie. Dotyczy ono po pierwsze, wpisania (umiejscowienia) problemu naukowego w obszarze danego zjawiska; po drugie, wskazania luki w badaniach dotychczas przeprowadzonych. W postawieniu problemu naukowego szczególnie użyteczną jest gruntowana analiza literatury przedmiotu badania, co niewątpliwie pomaga w ustaleniu i sprecyzowaniu problemu naukowego, a na dalszym etapie badania naukowego jego strukturalizację (np. wysunięcie szczegółowych postulatów badawczych, sformułowanie hipotez lub postawienie tezy, dobór instrumentarium badawczego).

Okoliczności badania naukowego inicjowanego celem napisania pracy magisterskiej 

Badanie naukowe podejmowane jest w następujących okolicznościach:

  • odkrycie do momentu zainicjowania badania naukowego nie ustalonych nowych zależności, które nie były wcześniej przedmiotem zainteresowań badawczych m.in. innych magistrantów;
  • poddanie w wątpliwość istniejącego materiału i jego twierdzenia i chęć wykazania w pracy magisterskiej innej zależności, która z powodzeniem (docelowo) może podważyć prawdziwość tego materiału;
  • rozszerzenie istniejących opublikowanych w całości lub częściowo rezultatów badań (uzupełnienie doniesień o nowe, istotne dla nauki fakty i zależności);
  • aktualizacja lub potwierdzenie funkcjonowania istniejących wyników badań nie tylko w pracach magisterskich, w celu zaprzeczenia ich dezaktualizacji.

Badania naukowe można zdefiniować w znaczeniu szerokim, średnim i wąskim:

  • W ujęciu szerokim to całokształt działań  realizowanych w pracy naukowej (a tą niewątpliwie jest pisanie pracy magisterskiej),  od momentu zainicjowania i postawienia problemu badawczego, aż do opracowania materiałów naukowych (z wyłączeniem czynności wchodzących w etap redagowania tekstu naukowego – pracy magisterskiej,  jego korekty i oceny). Niekiedy badanie naukowe w tym aspekcie sprowadza do: poszukiwania i krytyki literatury tematu wykorzystywanej w trakcie opracowywania pracy magisterskiej; przeprowadzenie badania/badań przy wykorzystaniu wybranych metod roboczych oraz opracowanie materiału naukowego, które prowadzi do ustalenia wyników badań.
  • W ujęciu pośrednim oznacza praktyczne zastosowanie metod roboczych, kompletowanie materiału naukowego/badawczego i opracowywanie go;
  • W ujęciu wąskim – to badania właściwe, które polegają na aplikacyjnym zastosowaniu metod roboczych podczas zdobywania materiału naukowego (bez jego opracowywania).

Pisanie pracy magisterskiej zawierającej rozdział metodologiczny wymaga elementarnej wiedzy z metodologii. Można ją pozyskać w trakcie seminariów, wykładów dotyczących podstaw metodologicznych badań własnych lub zapoznając się z literaturą fachową.

logika badania naukowego

RYS. 1. OGÓLNA LOGIKA BADANIA NAUKOWEGO