Pisanie prac cena – ceny na rynku pisarskim

Cena za stronę, a cennik usług

pisanie prac cena za stronęWiele firm redakcyjnych oferuje pisanie prac cena za stronę wzorcowej dyplomówki, czy magisterki jest mocno zróżnicowana, podobnie jak sama jakość oferowanych usług redakcyjnych. Z przeglądu oferty serwisów i ogłoszeń osób prywatnych wynika, że ceny rynkowe wahają się  w granicach od 10 zł do 35 zł za stronę tekstu. Niektóre serwisy redakcyjne umieszczają cennik swoich usług na stronie internetowej. To rozwiązanie zaświadcza o jawnej polityce cenowej i równym traktowaniu Klientów. Ponadto w cenniku znaleźć można szczegóły oferty, zakres usługi, zasady rozliczania.

Zapoznając się z ofertami niektórych serwisów znajdziecie Państwo informacje, że cen nie podano, gdyż zamówienie musi wpierw zostać wycenione. Inaczej rzecz ujmując, wraz ze wzrostem trudności w redagowaniu pracy, wzrasta cena. W sytuacji, gdy jesteście Państwo gotowi na zlecenie napisania pracy za stawkę 35 zł od strony, warto zadbać o to, aby mieć pewność, że zredagowany tekst jest całkowicie unikalny. W jaki sposób zweryfikować oryginalność zamówionego tekstu? Zapewne większości na myśl przychodzi popularny system antyplagiatowy. Faktycznie, jest to jeden z najefektywniejszych sposobów sprawdzenia oryginalności pracy, aczkolwiek wyłącznie promocyjnej (a więc: licencjackiej, mgr i inżynierskiej). Raport może nie wykazać podobieństwa w przypadku prac zaliczeniowych: kontrolnych, rocznych, czy semestralnymi.

Zaliczka

Zaliczka uiszczana na konto firmy za zredagowanie zamówionego tekstu nie powinna być zbyt wysoka. Jest w znakomitej większości przypadków konieczna, gdyż każda profesjonalna firma ceni swój czas i nie zajmuje się zamówieniem, które jest niepewne (poświęcenie czasu na napisanie koncepcji, kompletację materiału bibliograficznego etc.) Rzetelny serwis umożliwi zapoznanie się z  częścią przygotowanego tekstu przed ostateczną finalizacją zamówienia. Składając zlecenie na tekst warto wskazać własną bibliografię (znakomicie, gdy narzuci je wykładowca); przekazać jak największą ilość wytycznych, a nawet opisać własną koncepcję. Postępując w ten sposób, zwiększa się szansa, iż serwis redakcyjny oferuje prace unikalne i pisane faktycznie dla konkretnego klienta.

Tabele krzyżowe (kontyngencji) w pracy dyplomowej

Cel stosowania tabel krzyżowych w pracy dyplomowej

Pisanie pracy dyplomowej badawczej wiąże się z prezentacją wyników. Szczególnie użyteczna metodą analizy danych jest badanie tabel krzyżowych, tzw. tablic kontyngencyjnych. Tabele dają możliwość łącznego przedstawienia i opisania dwóch lub większej ilości zmiennych nominalnych (np. płeć, miejsce zamieszkania, preferencje) i nie będących zmiennymi nominalnymi (np. prędkość samochodu, wiek, wzrost, liczba osób w gospodarstwie domowym etc.) Z reguły przedstawia się je w formie macierzy. Każda komórka prezentuje dane ilościowe w postaci liczbowej (tj. kombinacja pozyskanych wyników badań).

Przykład tabeli krzyżowej możliwej do wykorzystania w pracy dyplomowej

Tabela 1 prezentuje tablicę kontyngencji o rozmiarze 2 ×3. Grupa badawcza stanowiła 100 osób (N= 100, 100%). Zmienna gatunek filmowy ma trzy kategorie: horror, komedia, meolodramat. Kategorie są wzajemnie rozłączne i wyczerpujące, więc wartości w kolumnach sumują się do 100%. Druga zmienna płeć posiada dwie kategorie: kobieta i mężczyzna. Również i w tym przypadku wartości sumują się do 100%.  Każda z komórek może prezentować dane w ujęciu liczbowym i/lub procentowym respondentów posiadających daną kombinację cech.

TAB. 1. Przykład tabeli krzyżowej płci i ulubionego gatunku filmowego studentów uczelni XYZ

tabela krzyżowa w pracy dyplomowej

Z danych zestawionych w tabeli korelacyjnej można odczytać, iż udział w badaniu wzięło 57 kobiet i 43 mężczyzn. Pozwalają one na pozytywne zweryfikowane następujących przykładowych założeń badawczych: „kobiety (studentki) częściej niż mężczyźni (studenci) preferują komedie”, „studenci (kobiety i mężczyźni”) wolą melodramaty od horrorów” i na negatywne zweryfikowanie następujących testowych założeń badawczych: „mężczyźni (studenci) gustują częściej niż kobiety w horrorach”, „studenci (kobiety i mężczyźni) chętniej oglądają horrory niż melodramaty”. Weryfikacji tej dokonano na podstawie statystyki opisowej, a konkretnie opisu tabelarycznego (i poniekąd również  na podstawie organoleptyki, czyli metody badawczej, która polega na sprawdzeniu właściwości badanego obiektu za pomocą zmysłów, w tym przypadku zmysłu wzorku). Opis tabelaryczny warto wzbogacić graficzną prezentacją wyników i/lub wyznaczeniem miar rozkładu. Zabieg ten umożliwi pełne podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru, tym samym weryfikowanych założeń badawczych.

Weryfikacja przyjętych w pracy dyplomowej założeń badawczych

Informacje liczbowe zaprezentowane  w tablicy umożliwiają ocenę modelu teoretycznego (założeń badawczych) i w konsekwencji wyprowadzenie (rozpisanie) wniosków (zweryfikowanie zgodności modelu teoretycznego ze stanem rzeczywistym). Zaletą tabel krzyżowych jest możliwość testowania istotności statystycznej wpływu rożnych czynników ujętych w tabeli i zależności, które miedzy nimi zachodzą. Tym samym, pozwalają one na zestawienie i sprawdzenie  założeń cząstkowych modeli szczegółowych (hipotezy robocze szczegółowe), jak również modeli ogólnych (hipotez badawczych głównych).

Model w pracy magisterskiej – pisanie prac magisterskich empirycznych

Pisanie prac magisterskich bazujących na modelach

Model to jedno z narzędzi poznania naukowego i pozanaukowego, nierzadko wykorzystywane w pracach magisterskich. Stanowi hipotetyczną konstrukcję, która w analizach wyobraża i odzwierciedla sprecyzowane cechy obiektu, przedmiotu, zjawiska i stanu rzeczy. Pozwala on na stworzenie systemu abstrakcyjnych pojęć, bardziej ogólnych niż teoria, może stać się jednak przyczynkiem teorii. Celem modeli jest zawężenie zjawisk, po to by uelastycznić proces tworzenia pojęć i wyjaśniania zagadnień podejmowanych w pracach magisterskich.

Model teoretyczny w pracy magisterskiej

Model teoretyczny jest konstrukcją hipotetyczną, która  odwzorowująca dany rodzaj rzeczywistości w sposób uproszczony i sprowadza jej właściwości  do powiązań  najistotniejszych, budowana w celach heurystycznych.  Weryfikacja modelu teoretycznego możliwa jest na drodze badania naukowego i zastosowania wybranego typu modelowania, czyli narzędzia analizy naukowej pozwalającego na pełniejsze zrozumienie fragmentu badanej rzeczywistości poprzez pozyskanie odkrywczych informacji o samym modelu na drodze zweryfikowania założeń badawczych przyjętych w pracy magisterskiej.

Modelowanie w pracy magisterskiej

Modelowanie ujmowane jako proces konstruowania modeli można przestawić jako szereg następujących po sobie czynności/etapów badawczych. Zaliczyć do nich należy:

 1. znajdowanie obrazowej (metaforycznej) analogii pomiędzy badanym przez magistranta zjawiskiem i niektórymi innymi podobnymi zjawiskami bardziej poznanymi;
 2. testowanie w sposób matematyczny i/lub nie matematyczny uzasadnienia znalezionego obrazu, jego odpowiedniości z obserwowaną rzeczywistością;
 3. wprowadzenie analogii w ramy logiczne, które umożliwiają sprawdzenie poziomu i zakresu odpowiedniości do danych rzeczywistych;
 4. sprawdzenie istoty, wartości analogii, czyli wychwycenie znaczenia dla modelu i praktyki tych zależności, które dotąd nie były rozpatrywane;
 5. formalna i nieformalna charakterystyka zaprojektowanego modelu w pracy magisterskiej(o ile jest to możliwe).

Pomocne przy formułowaniu modelu teoretycznego może być wykonanie następujących czynności:

 • studiowanie i analiza relacji zachodzących w rzeczywistości społecznej;
 • uproszczenie rzeczywistości społecznej do poziomu uzależnionego do potrzeb badań realizowanych w ramach pisania pracy magisterskiej;
 • analiza struktury rzeczywistości społecznej: jej elementów i zajmowanych przez nie pozycji;
 • analiza funkcjonowania zjawiska będącego przedmiotem dociekań badawczych niezbędnych do przygotowania magisterki w rzeczywistości społecznej (otoczeniu);
 • łącznie mniejszych modeli teoretycznych we wspólny (ogólny) model i jego optymalizacja;
 • wskazanie wielkości teoretycznych i praktycznych implikacji badanego zjawiska;
 • wpisanie badanego zjawiska w kontekst, czasookres, moment dziejowy (np. szersze zjawisko).

Wnioskowanie indukcyjne w trakcie pisania pracy magisterskiej

Ogólny model teoretyczny można wyprowadzić na drodze rozumowania indukcyjnego (tj. wnioskowania redukcyjnego, określanego jako wnioskowanie „od szczegółu do ogółu”), na podstawie stworzenie kilku lub kilkunastu cząstkowych modeli szczegółowych zaprezentowanych  w pracy magisterskiej – RYS. 1.

wnioskowanie indukcyjne pisanie pracy magisterskiej

RYS. 1. Wyprowadzanie ogólnego modelu teoretycznego  z cząstkowych modeli szczegółowych (wnioskowanie indukcyjne)

Wnioskowanie dedukcyjne w trakcie pisania pracy magisterskiej

Na drodze rozumowania dedukcyjnego (będącego w opozycji do rozumowania redukcyjnego i określanego jako wnioskowanie „od ogółu do szczegółu”), modele szczegółowe (o ile badacz decyduje się na ich zbudowanie) stanowią z reguły logiczne następstwo wyprowadzenia modelu ogólnego – RYS. 2.

wnioskowanie dedukcyjne pisanie prac magisterskich

RYS. 2. Wyprowadzanie cząstkowych modeli szczegółowych z modelu ogólnego (wnioskowanie dedukcyjne)

Jednym z najczęściej stosowanych w środowisku akademickim modeli jest model statystyczny, który wykorzystuje się do modelowania przyczynowego. Jego istota sprowadza się do interpretacji wyników statystycznych, czyli przeprowadzenia analizy wielowymiarowej w kategoriach przyczynowych. Testowanie modelu polega na sprawdzeniu, czy zaobserwowane powiązania między zmiennymi są wystarczająco zbliżone do przewidywanych przez model, aby uznać go za empirycznie potwierdzony, czy też odbiegają od przewidywań tak dalece, że model należy odrzucić. W konsekwencji, uzyskane porównanie strukturalne założeń teoretycznych z wynikami modelowania umożliwia zweryfikowanie przypuszczeń badacza na temat danego zjawiska. Gdy istnieje hipoteza odnosząca się do zależności zachodzącej pomiędzy pojęciami i gdy mają one charakter mierzalny, to wówczas można mówić o modelu operacyjnym.

 Więcej…
K. Duraj-Nowakowa, Model w badaniach naukowych – wizja całościowa, „Nauczyciel i Szkoła” 2010, nr 1-2.

J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, W drodze, Poznań 1992.

Badanie naukowe, a pisanie pracy magisterskiej

Pierwsze kroki w napisaniu pracy magisterskiej badawczej

Momentem rozpoczynającym badanie naukowe jest postawienie problemu naukowego (będącegopisanie pracy magisterskiej badawczej tematem, przedmiotem badań realizowanych w pracy magisterskiej). Problem naukowy może w trakcie badania ewoluować. Tym samym, nie musi on być sprecyzowany ostatecznie na początku formułowania koncepcji magisterki. Sytuacja ta odnosi się przede wszystkich do zjawisk nowych, w żadnym lub małym stopniu eksploatowanych empirycznie. Ważną cechą badania naukowego na etapie studiów magisterskich jest jego uzasadnienie. Dotyczy ono po pierwsze, wpisania (umiejscowienia) problemu naukowego w obszarze danego zjawiska; po drugie, wskazania luki w badaniach dotychczas przeprowadzonych. W postawieniu problemu naukowego szczególnie użyteczną jest gruntowana analiza literatury przedmiotu badania, co niewątpliwie pomaga w ustaleniu i sprecyzowaniu problemu naukowego, a na dalszym etapie badania naukowego jego strukturalizację (np. wysunięcie szczegółowych postulatów badawczych, sformułowanie hipotez lub postawienie tezy, dobór instrumentarium badawczego).

Okoliczności badania naukowego inicjowanego celem napisania pracy magisterskiej 

Badanie naukowe podejmowane jest w następujących okolicznościach:

 • odkrycie do momentu zainicjowania badania naukowego nie ustalonych nowych zależności, które nie były wcześniej przedmiotem zainteresowań badawczych m.in. innych magistrantów;
 • poddanie w wątpliwość istniejącego materiału i jego twierdzenia i chęć wykazania w pracy magisterskiej innej zależności, która z powodzeniem (docelowo) może podważyć prawdziwość tego materiału;
 • rozszerzenie istniejących opublikowanych w całości lub częściowo rezultatów badań (uzupełnienie doniesień o nowe, istotne dla nauki fakty i zależności);
 • aktualizacja lub potwierdzenie funkcjonowania istniejących wyników badań nie tylko w pracach magisterskich, w celu zaprzeczenia ich dezaktualizacji.

Badania naukowe można zdefiniować w znaczeniu szerokim, średnim i wąskim:

 • W ujęciu szerokim to całokształt działań  realizowanych w pracy naukowej (a tą niewątpliwie jest pisanie pracy magisterskiej),  od momentu zainicjowania i postawienia problemu badawczego, aż do opracowania materiałów naukowych (z wyłączeniem czynności wchodzących w etap redagowania tekstu naukowego – pracy magisterskiej,  jego korekty i oceny). Niekiedy badanie naukowe w tym aspekcie sprowadza do: poszukiwania i krytyki literatury tematu wykorzystywanej w trakcie opracowywania pracy magisterskiej; przeprowadzenie badania/badań przy wykorzystaniu wybranych metod roboczych oraz opracowanie materiału naukowego, które prowadzi do ustalenia wyników badań.
 • W ujęciu pośrednim oznacza praktyczne zastosowanie metod roboczych, kompletowanie materiału naukowego/badawczego i opracowywanie go;
 • W ujęciu wąskim – to badania właściwe, które polegają na aplikacyjnym zastosowaniu metod roboczych podczas zdobywania materiału naukowego (bez jego opracowywania).

Pisanie pracy magisterskiej zawierającej rozdział metodologiczny wymaga elementarnej wiedzy z metodologii. Można ją pozyskać w trakcie seminariów, wykładów dotyczących podstaw metodologicznych badań własnych lub zapoznając się z literaturą fachową.

logika badania naukowego

RYS. 1. OGÓLNA LOGIKA BADANIA NAUKOWEGO 

Pisanie pracy magisterskiej: część badawcza prac dyplomowych, mgr – co to oznacza?

Przyszłość teoretycznych prac dyplomowych, pracy magisterskiej przeglądowej

Można przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości prace licencjackie i magisterskie nie uwzględniające badań (wątku empirycznego) nie będą dopuszczone do recenzji, a w konsekwencji obrony. Prace typowo teoretyczne są pracami odtwórczymi. Opracowuje się je na podstawie literatury tematu.

Część badawcza w pracy magisterskiej

Wątek badawczy, empiryczny, czy też metodologiczny (używa się różnorodnych określeń) to tzw. „własny wkładpisanie pracy magisterskiej badania studenta w pracę”. Tę część pracy można podzielić z kolei na dwie kategorie

 1. Założenia metodologiczne badań własnych
 2. Prezentacja i analiza wyników badań własnych.
 • Część 1 (założenia) to z reguły: określenie celu pracy, problemów badawczych, hipotez; metod, technik i narzędzi badawczych. Niekiedy w tym miejscu charakteryzuje się również teren badań i prezentuje sposób ich organizacji.
 • Część 2 (prezentacja i analiza) sprowadza się po pierwsze od charakterystyki badanej grupy, a po drugie do ukazania w formie tekstowej i graficznej wyników badań. Bardzo częstym błędem, który popełniają studenci jest ograniczenie się wyłącznie do prezentacji wyników w formie graficznej i opisanie ich w formie tekstowej, z pominięciem ich ANALIZY. Zaleca się, aby na jednej stronie znajdował się jeden element graficzny zajmujący około 1/4 jej objętości, pozostałą część strony należy zapełnić tekstem, czyli zanalizować wyniki. Analiza polega na dociekaniu i poszukiwaniu odpowiedzi, dlaczego wyniki są takie, a nie inne. Czego są rezultatem? Co może je warunkować? Z jakimi innymi (pokrewnymi) zjawiskami są związane? W jaki sposób wpływa na nie bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza etc.

Baza danych dla części badawczej

Część empiryczna dyplomówki niekoniecznie musi być oparta na badaniach ankietowych, czy wywiadzie. W praktyce można wykorzystać różnorodne metody ilościowe i jakościowe. Co więcej, badania własne można zrealizować na podstawie analizy danych wtórnych (bazy danych statystycznych), czy case study (studium przypadku).

Prace licencjackie: przypisy i elementy graficzne w tekście dyplomówki

Przypisy w pracach licencjackich

Tekst pracy dyplomowej, podobnie jak opracowanie dysertacji magisterskiej winien być opatrzony odnośnikami w postaci przypisów. Przypisy należy konstruować na bieżąco. Prace licencjackie nie posiadająca przypisów mogą budzić podejrzenia co do ich rzetelności. Jeżeli posiłkujemy się aktami prawnymi w każdym przypadku należy sprawdzić ich aktualność. Przypisy w końcowym etapie pisania pracy pozwolą nam na stworzenie zbiorczego zestawienia bibliograficznego.

Tabele, wykresy, rysunki w pracach dyplomowych

prace licencjackie i ich edytowanieRedagowanie pracy licencjackiej to nie tylko pisanie, to również rysowanie i edytowanie. Kolejnym niezbywalnym elementem każdej dyplomówki są tzw. elementy graficzne. Należy je rozumieć jako wykresy, schematy, rysunki, tabele, ryciny i fotografie. W miarę możliwości powinny być one tworzone ręcznie, a więc winny być edytowalne. Jeżeli decydujemy się na umieszczenie w tekście pracy licencjackiej elementu skanowanego, należy zadbać o jego jakość i wypoziomowanie. Tworzenie skomplikowanych rysunków, czy schematów jest czasochłonne, ale przynosi wiele korzyści. Szczególnie w przypadku prac licencjackich z dużą ilością danych statystycznych i pisanych w dłuższym okresie czasu. Aktualizacja danych nierzadko wymusza na dyplomancie, czy magistrancie zmianę elementu graficznego. Ponadto umieszczenie elementu skanowanego w tekście licencjatu utrudnia wyszukiwanie danych, np. przy zastosowaniu skrótów klawiszowych, co niewątpliwie utrudnia redagowanie tekstu i może powodować irytację.
Każdy wykres, tabelę, schemat, rycinę należy zatytułować i podać źródło jego pochodzenia. Powołując się na źródło wtórne, należy wpisać jego autora (uwzględniając przy tym wymagania edycyjne znajdujące się w formatce udostępnionej przez uczelnię lub promotora). Jeżeli chodzi o pierwotne elementy graficzne wykorzystywane w tekście pracy licencjackiej (tj. stworzone przez studenta na potrzeby pracy dyplomowej), należy wykorzystać sformułowanie: „Opracowanie własne” lub „Opracowanie własne na podstawie badań + rok”.
Tytuł tabeli najczęściej umieszcza się nad nią, natomiast rysunku lub wykresu pod nim. Każdy element graficzny powinien mieć swój numer (numeracja ciągła w obrębie całego tekstu lub zgodna z konkretnymi rozdziałami). Warto wykorzystać opcję automatycznego numerowania, która ułatwia wstawienie i aktualizację spisu konkretnych elementów graficznych umieszczonych w tekście pracy dyplomowej. Prace dyplomowe wymagają elementów graficznych. Bez wątpienia wzbogacają i ilustrują omawiane zagadnienia.  

Ujednolicenie tekstu

Przed rozpoczęciem pracy nad tekstem pracy dyplomowej zalecamy dostosowanie szablonu do wytycznych edycyjnych wymaganych na danej uczelni. Szczególną uwagę należy zwrócić na: wcięcia akapitowe, odstęp przed lub po akapitach, wyjustowanie, opcję dzielenia wyrazów, wielkość i rodzaj czcionki. Przystosowanie tekstu na początku pracy niezwykle ułatwia redakcję tekstu w późniejszym czasie. Aktywne wykorzystywanie okienka nawigacji „Style” jest szczególnie przydatne ze względu na dużą oszczędność czasu.

Cechy profesjonalnego tekstu pracy dyplomowej

Najważniejsze elementy prac dyplomowych

Pisanie pracy to z jednej strony praca wymagająca wiedzy merytorycznej, a z drugiej edycyjnej. Najczęstszymi elementami przykładowej pracy zaliczeniowej, czy dyplomowej są: temat, spis treści; tekst główny, bibliografia. Temat pracy narzuca Klient. Jeżeli nie został jeszcze wybrany, biuro może udzielić pomocy przy wyborze odpowiedniego tematu w zależności od okoliczności. Nierzadko jest tak, że wykładowca nie konkretyzuje tematu pracy, wówczas powinien on logicznie korespondować z tematyką wykładów.

Bibliografia pracy dyplomowej

Tekst główny niemal w każdym przypadku dzielimy na części, czyli: wstęp, część zasadniczą opracowania i wnioskipracy dyplomowej zasady  (wyłączając esej). Z części zasadniczej wydzielamy dodatkowe podrozdziały. Bibliografia to kolejny niezbywalny element każdej z redagowanych przez nas prac, bez względu na to, czy jest to krótka praca zaliczeniowa, semestralna, czy magisterska. Z bibliografią ściśle związana jest kwestia opisywania tekstu przypisami. To na podstawie dzieł uwzględnionych w przypisach tworzymy ostateczne zestawienie bibliograficzne zredagowanego tekstu.
Profesjonalne opracowania prac dyplomowych odznaczają się oryginalnością i bogatym zestawieniem bibliograficznym. Bogata bibliografia prac zaliczeniowych, licencjackich, czy magisterskich to zestawienie literaturowe zdywersyfikowane. Tworzona przez nas bibliografia prac dyplomowych jest różnorodna i uwzględnia (w zależności od charakteru i typu zlecenia): źródła literaturowe (polskie i zagraniczne, w tym czasopisma), akty prawne, najnowsze doniesienia z konferencji, ekspertyzy, analizy i wiele innych.

Aspekt edycyjny dyplomówki

Tekst wysokiej jakości to praca merytoryczna w której strona edytorska nie została zaniedbana. Należy pamiętać, że na ocenę prac magisterskich składa się nie tylko jej istota, ale również sposób sformatowania. Wielu wykładowców to esteci, przywiązujący szczególną uwagę do wytycznych edytorskich (tym bardziej tych, których stosowania wymagają…nawet przy krótkich tekstach zaliczeniówek).

Ogólne informacje o usłudze pisanie prac … kilka uwag o nabyciu wzorcowych prac dyplomowych i magisterskich

Profesjonalne serwisy redakcyjne świadczą pomoc w pisaniu wzorcowych prac studenckich. Oferują pisanie prac dyplomowych i innych prac studenckich mających charakter pomocy naukowej. Pomoc ta sprowadza się do zredagowania poglądowego i oryginalnego tekstu. Wzorce prac dyplomowych, czy prac magisterskich są użyteczne z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, stanowią punkt zaczepienia. Po drugie, pozwalają na rozwiniecie własnej koncepcji pracy. Po trzecie, są swoistym buforem bezpieczeństwa.

Na co zwrócić uwagę wybierając Serwis świadczący usługę napisania poglądowej pracy dyplomowej, magisterskiej, zaliczeniowej?

 1. Na jego status formalno-prawny. Pisanie prac dla osób prywatnych to najczęściej zajęcie „dorywcze”, osobypisanie prac dyplomowych takie piszą „od przypadku do przypadku” i z reguły na każdy temat. Zastosowanie ma tutaj zasada: „jak ktoś zna się na wszystkim, to nie zna się na niczym”. Wiarygodny Wykonawca to po pierwsze firma (dane identyfikacyjne podmiotu gospodarczego widoczne w zakładce kontakt), która do rozliczeń wskazuje konto firmowe.
 2. Na jego zawartość merytoryczną. Jeżeli już sam Serwis jest ubogi w treść, to może to wskazywać na chęć „łatwego zarobku” i sugerować, iż poglądowa praca licencjacka, czy wzorce prac magisterskich realizowane przez takiego Wykonawcę będą niskiej jakości. Warto również wczytać się w samą treść na stronie Serwisu. Szczególnie młode Serwisy, dążące do szybkiego „wypromowania się” zamieszczają na stronie treść dedykowaną nie Klientowi, a wyszukiwarkom.
 3. Na przykładowe realizacje. Profesjonalny Serwis powinien na prośbę Klienta dotyczącą wglądu w przykładowe realizacje, udostępnić je. Nikt nie chce „kupować kota w worku”. Znakomicie, gdy Serwis już na samej stronie internetowej udostępnia wgląd w przykładowe realizacje (portfolio), tj. możecie Państwo ocenić (choćby w pewnej części), zrealizowane prace na poziomie magisterium, studiów dyplomowych, czy inne prace studenckie.
 4. Na cennik, a w sytuacji jego braku na sposób kalkulowania stawki za stronę. Na stronie wielu Serwisów można uzyskać informację, że „stawka za stronę tekstu jest ustalana indywidualnie, w zależności od poziomu <<problematyczności>> tematu”. Serwis wiarygodny to taki, który podaje jasne stawki za stronę tekstu, ewentualnie przedziały “od… do”. Zamówienie na wzorzec pracy magisterskiej, czy model pracy licencjackiej kalkulowane pod Klienta nie wygląda profesjonalnie. Czy jeżeli potrzebujecie Państwo przetłumaczenia tekstu z języka obcego na polski, tłumacz konkretyzuje stawkę za stronę dopiero po zapoznaniu się z tekstem? Nie. Stawka jest ustalona odgórnie.
 5. Na sposób rozliczenia. Zaliczka jest naturalnym elementem omawianych usług, których istota sprowadza się do napisania pracy. Jak już wspomniano, powinna być regulowana na konto firmowe. Nie powinna być ona wysoka, a już z pewnością należy unikać Serwisów żądających uregulowania pełnej kwoty przed realizacją zlecenia.
 6. Na możliwość spisania umowy o dzieło, uzyskania rachunku, czy faktury.

Żywimy nadzieję, że wyżej wymienione i syntetycznie opisane wskazówki pozwolą Państwu na wybór profesjonalnego Serwisu z usług którego będziecie zadowoleni, a tym samym godnego polecenia znajomym