Prace licencjackie: przypisy i elementy graficzne w tekście dyplomówki

Przypisy w pracach licencjackich

Tekst pracy dyplomowej, podobnie jak opracowanie dysertacji magisterskiej winien być opatrzony odnośnikami w postaci przypisów. Przypisy należy konstruować na bieżąco. Prace licencjackie nie posiadająca przypisów mogą budzić podejrzenia co do ich rzetelności. Jeżeli posiłkujemy się aktami prawnymi w każdym przypadku należy sprawdzić ich aktualność. Przypisy w końcowym etapie pisania pracy pozwolą nam na stworzenie zbiorczego zestawienia bibliograficznego.

Tabele, wykresy, rysunki w pracach dyplomowych

prace licencjackie i ich edytowanieRedagowanie pracy licencjackiej to nie tylko pisanie, to również rysowanie i edytowanie. Kolejnym niezbywalnym elementem każdej dyplomówki są tzw. elementy graficzne. Należy je rozumieć jako wykresy, schematy, rysunki, tabele, ryciny i fotografie. W miarę możliwości powinny być one tworzone ręcznie, a więc winny być edytowalne. Jeżeli decydujemy się na umieszczenie w tekście pracy licencjackiej elementu skanowanego, należy zadbać o jego jakość i wypoziomowanie. Tworzenie skomplikowanych rysunków, czy schematów jest czasochłonne, ale przynosi wiele korzyści. Szczególnie w przypadku prac licencjackich z dużą ilością danych statystycznych i pisanych w dłuższym okresie czasu. Aktualizacja danych nierzadko wymusza na dyplomancie, czy magistrancie zmianę elementu graficznego. Ponadto umieszczenie elementu skanowanego w tekście licencjatu utrudnia wyszukiwanie danych, np. przy zastosowaniu skrótów klawiszowych, co niewątpliwie utrudnia redagowanie tekstu i może powodować irytację.
Każdy wykres, tabelę, schemat, rycinę należy zatytułować i podać źródło jego pochodzenia. Powołując się na źródło wtórne, należy wpisać jego autora (uwzględniając przy tym wymagania edycyjne znajdujące się w formatce udostępnionej przez uczelnię lub promotora). Jeżeli chodzi o pierwotne elementy graficzne wykorzystywane w tekście pracy licencjackiej (tj. stworzone przez studenta na potrzeby pracy dyplomowej), należy wykorzystać sformułowanie: „Opracowanie własne” lub „Opracowanie własne na podstawie badań + rok”.
Tytuł tabeli najczęściej umieszcza się nad nią, natomiast rysunku lub wykresu pod nim. Każdy element graficzny powinien mieć swój numer (numeracja ciągła w obrębie całego tekstu lub zgodna z konkretnymi rozdziałami). Warto wykorzystać opcję automatycznego numerowania, która ułatwia wstawienie i aktualizację spisu konkretnych elementów graficznych umieszczonych w tekście pracy dyplomowej. Prace dyplomowe wymagają elementów graficznych. Bez wątpienia wzbogacają i ilustrują omawiane zagadnienia.  

Ujednolicenie tekstu

Przed rozpoczęciem pracy nad tekstem pracy dyplomowej zalecamy dostosowanie szablonu do wytycznych edycyjnych wymaganych na danej uczelni. Szczególną uwagę należy zwrócić na: wcięcia akapitowe, odstęp przed lub po akapitach, wyjustowanie, opcję dzielenia wyrazów, wielkość i rodzaj czcionki. Przystosowanie tekstu na początku pracy niezwykle ułatwia redakcję tekstu w późniejszym czasie. Aktywne wykorzystywanie okienka nawigacji „Style” jest szczególnie przydatne ze względu na dużą oszczędność czasu.