Kryteria naukowe pracy licencjackiej

„Naukowość” pracy licencjackiej

Pisanie pracy licencjackiej wiąże się z zastosowaniem w niej metod naukowych. Aspekt naukowy pracy licencjackiej, czy magisterskiej urzeczywistnia się w rozdziale metodologicznym (dodatkowo sygnalizowany jest we wstępie i – z reguły – w zakończeniu poprzez weryfikację założeń badawczych). Zatem za postępowanie naukowe dyplomanta uznać należy m.in.:

 • diagnozę problemu badawczego,
 • wysunięcie postulatów badawczych,
 • sformułowanie hipotez,
 • wyodrębnienie zmiennych i wskaźników,
 • opis instrumentarium badawczego (metody, techniki i narzędzia badawcze).

Typy kryteriów naukowości w pracach licencjackich

pisanie licencjatuW przypadku prac promocyjnych, można mówić o dwóch rodzajach kryteriów naukowości:

 • formalnym (odnosi się do obostrzeń dotyczących formy pracy, z reguły chodzi głównie o dostosowanie tekstu do wymagań edycyjnych uczelni, załączenie oświadczeń etc.),
 • merytorycznym (najprościej rzecz ujmując – dotyczy treści budujących licencjat).

Kryteria merytoryczne licencjatu to:

 • unikalność treści: nawet jeżeli praca ma charakter odtwórczy (bazuje wyłącznie na źródłach), teksty wykorzystywane do opracowania własnej pracy licencjackiej powinny być zinterpretowane, a nie przepisane; to podkryterium jest szczególnie ważne w przypadku skanowania pracy w systemie antyplagiatowym;
 • kompletność, którą utożsamia się bardzo często z „wyczerpaniem tematu” – niekiedy temat jest tak aktualny i szeroko eksploatowany w teorii i praktyce, że przekracza kryterium formalne konkretnej liczby stron (np. 80). W takiej sytuacji warto w zakończeniu pracy zamieścić w jednym z akapitów elegancką wzmiankę na temat popularności tematyki i zamiaru kontynuowania pracy badawczej w zakresie podjętego tematu w przyszłości (np. w pracy magisterskiej, czy pracy naukowej – przygotowanie artykułów naukowych etc.);
 • oryginalny, chwytliwy temat: niektóre tematy cieszą się ogromną popularnością, do takich zaliczyć można np. instrumenty motywowania materialnego i niematerialnego w organizacji. Promotor i recenzent pracy licencjackiej, którzy po raz n-ty czytają o motywacji w organizacji mogą być poirytowani. Oczywiście równocześnie problem motywacji jest rozwojowy i pojawiają się nowe ciekawe rozwiązania w firmach, o których należy pisać i mówić. Stąd, jeżeli chcemy zająć się tematem „oklepanym”, dołóżmy wszelkich starań, aby tytuł pracy był chwytliwie sformułowany;
 • baza źródłowa (literaturowa): dobrze dobrana i opisana. Każda praca licencjacka powinna posiadać bogatą literaturę źródłową zdywersyfikowaną, a więc nie tylko: książki, rozdziały w książkach, ale również: artykuły z czasopism – polskich i zagranicznych, komunikaty konferencyjne, raporty, analizy, źródła internetowe;
 • właściwa struktura: co najmniej 3 rozdziały, po 3 podrozdziały. Część teoretyczna równoważna pod względem objętości części badawczej. Znakomicie, gdy część badawcza jest obszerniejsza od tej pierwszej.

Kryteria formalne pracy licencjackiej:

 • transparentny styl pracy: piszemy w trzeciej osobie, np. „w niniejszej pracy pokazano”, „praca została napisana w układzie trzech rozdziałów”, „autor w pracy przyjął następująca definicję” etc. Należy unikać powtarzających się wyrazów i korzystać z baz synonimów. Nie używamy stylu potocznego;
 • logiczny układ pracy: treści mogą być prezentowane od ogółu do szczegółu lub odwrotnie. Zasada ta ma zastosowanie również do planu pracy licencjackiej. Jeżeli rozdział pierwszy składa się z 3 podrozdziałów, to kolejny rozdział może być obszerniejszy o 1 podrozdział. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy rozdział pierwszy składa się z 3,4 podrozdziałów, a ostatni z 7-8.
 • tekst ujednolicony pod względem edycyjnym: jednolita czcionka, nagłówki, przypisy, styl numeracji etc.