Kreatywne pisanie prac magisterskich

Kreatywne pisanie prac

pisanie pracKreatywne pisanie prac to z jednej strony sposób spędzania czasu wolnego, a z drugiej trening usprawniający warsztat pisarski. Napisanie pracy dyplomowej, czy magisterskiej stylem naukowym, a wiec wynikającym z kryteriów stawianych tekstom akademickim jest dla dyplomanta i magistranta wyzwaniem. Doktoranci mają nieco większa wprawę w pisaniu pracy ze względu na fakt, że wcześniej przygotowywali już prace akademickie-promocyjne, czyli pracę dyplomową i magisterską. Poza tym doktorant swój warsztat pisarski szkoli również poprzez redakcję publikacji naukowych w formie rozdziałów w monografiach i artykułów. Niewielu dyplomantów, czy magistrantów szkoli swoje umiejętności pisarskie poprzez publikowanie. Wynika to z braku wiedzy na ten temat (jak pisać? gdzie publikować? jakie są kryteria publikacji?). Druga strona medalu jest taka, że nikt od dyplomanta, czy magistranta nie wymaga pisania artykułów naukowych. W konsekwencji, studenci studiów I i II stopnia nierzadko najzwyczajniej nie wiedzą w jaki sposób zabrać się do przygotowania tekstu licencjatu, czy magisterki.

Kreatywne pisanie spełnia jeszcze kilka istotnych funkcji o których wypada wspomnieć. Może pełnić rolę terapii (uzewnętrznienia negatywnych emocji- ożywienie ich). Ta forma ekspresji jest typowa dla osób twórczych o artystycznej duszy. Kolejna funkcja kreatywnego pisania to poszerzenie zasobu słownictwa (pisząc krótsze teksty o charakterze naukowym stanowiących wprawkę do napisania pracy licencjackiej, czy magisterskiej), student z jednej strony wzbogaca wiedzę i małymi kroczkami staje się ekspertem w danej dziedzinie, a z drugiej powiększa zdolność operowania fachową terminologią (w tym automatycznie przyswaja definiowane i opisywane treści). Nie jest tajemnicą, że pisanie krótszych tekstów szkoli. W tym sensie, że pozwala na uniknięcie popełnienia wielu błędów merytorycznych, w tym metodologicznych w trakcie pisania pracy licencjackiej, czy magisterskiej. Kreatywne pisanie prac dyscyplinuje. Pozwala na utrwalenie pewnych schematów zachowań pisarskich – każdy wypracowuje swoje własne. Niejako „wymusza” na piszącym sięganie do źródeł (literatura), drążenia problemu w głąb, poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania.

Kreatywne pisanie, a pisanie prac zaliczeniowych 

Zapewne wielu osobom powyższe sugestie kojarzą się z pisaniem prac zaliczeniowych. Istnieje istotna różnica pomiędzy napisaniem pracy zaliczeniowej, a kreatywnym treningiem pisarskim (którego rezultatem jest np. publikacja w periodyku). Do napisania pracy zaliczeniowej student jest zobligowany przez wykładowcę (pisze ją pod przymusem, nierzadko presją czasu). Już sam ten fakt może wyzwalać reakcje stresowe i opór. Gratyfikacja to ocena. Jeżeli jest wysoka, włożony w przygotowanie tekstu nakład pracy powoduje zadowolenie. Najmniej korzystną konsekwencją jest niedostateczna ocena, co powoduje silną frustrację i zniechęca do dalszego pisania jakichkolwiek tekstów (rodzi się przekonanie: „Nie potrafię napisać dobrej pracy”). W przypadku pisanie kreatywnego – pozostańmy przy przykładzie artykułu zgłaszanego do periodyku – student wysyła go w terminie, który sam ustala (redakcja oczywiście narzuca pewien zakres czasowy przyjmowania artykułów, aczkolwiek z reguły terminy są powtarzalne i publikacje składać można cyklicznie). Znika presja czasu. Kolejny etap po złożeniu tekstu, to jego ocena w formie recenzji. Dobra recenzja to gratyfikacja dla studenta. Zła, oznacza konieczność modyfikacji tekstu lub zgłoszenia go do innego periodyku celem skonfrontowania wystawionych recenzji. Z jednej strony student pracuje nad swoim warsztatem pisarskim, cały czas obraca się w środowisku akademickim, równocześnie czerpie szereg ww. korzyści z redakcji tekstów. Przede wszystkim – jak już wspomniano – szkoli się w przygotowaniu pracy licencjackiej (użyteczne są szczególnie recenzje, które bazując na konstruktywnym uzasadnieniu wskazują co jest dobre, a co należy poprawić). Z kolei ocena prac zaliczeniowych rzadko kiedy jest uzasadniana. Najczęściej wykładowca uzasadnia swoją ocenę stwierdzeniem „praca nie na temat”.  Inna kwestia, trenując kreatywne pisanie można dojść do perfekcji i pisać znakomite prace zaliczeniowe redagowane stylem naukowym.

Cechy profesjonalnego tekstu pracy dyplomowej

Najważniejsze elementy prac dyplomowych

Pisanie pracy to z jednej strony praca wymagająca wiedzy merytorycznej, a z drugiej edycyjnej. Najczęstszymi elementami przykładowej pracy zaliczeniowej, czy dyplomowej są: temat, spis treści; tekst główny, bibliografia. Temat pracy narzuca Klient. Jeżeli nie został jeszcze wybrany, biuro może udzielić pomocy przy wyborze odpowiedniego tematu w zależności od okoliczności. Nierzadko jest tak, że wykładowca nie konkretyzuje tematu pracy, wówczas powinien on logicznie korespondować z tematyką wykładów.

Bibliografia pracy dyplomowej

Tekst główny niemal w każdym przypadku dzielimy na części, czyli: wstęp, część zasadniczą opracowania i wnioskipracy dyplomowej zasady  (wyłączając esej). Z części zasadniczej wydzielamy dodatkowe podrozdziały. Bibliografia to kolejny niezbywalny element każdej z redagowanych przez nas prac, bez względu na to, czy jest to krótka praca zaliczeniowa, semestralna, czy magisterska. Z bibliografią ściśle związana jest kwestia opisywania tekstu przypisami. To na podstawie dzieł uwzględnionych w przypisach tworzymy ostateczne zestawienie bibliograficzne zredagowanego tekstu.
Profesjonalne opracowania prac dyplomowych odznaczają się oryginalnością i bogatym zestawieniem bibliograficznym. Bogata bibliografia prac zaliczeniowych, licencjackich, czy magisterskich to zestawienie literaturowe zdywersyfikowane. Tworzona przez nas bibliografia prac dyplomowych jest różnorodna i uwzględnia (w zależności od charakteru i typu zlecenia): źródła literaturowe (polskie i zagraniczne, w tym czasopisma), akty prawne, najnowsze doniesienia z konferencji, ekspertyzy, analizy i wiele innych.

Aspekt edycyjny dyplomówki

Tekst wysokiej jakości to praca merytoryczna w której strona edytorska nie została zaniedbana. Należy pamiętać, że na ocenę prac magisterskich składa się nie tylko jej istota, ale również sposób sformatowania. Wielu wykładowców to esteci, przywiązujący szczególną uwagę do wytycznych edytorskich (tym bardziej tych, których stosowania wymagają…nawet przy krótkich tekstach zaliczeniówek).