Pisanie pracy magisterskiej: część badawcza prac dyplomowych, mgr – co to oznacza?

Przyszłość teoretycznych prac dyplomowych, pracy magisterskiej przeglądowej

Można przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości prace licencjackie i magisterskie nie uwzględniające badań (wątku empirycznego) nie będą dopuszczone do recenzji, a w konsekwencji obrony. Prace typowo teoretyczne są pracami odtwórczymi. Opracowuje się je na podstawie literatury tematu.

Część badawcza w pracy magisterskiej

Wątek badawczy, empiryczny, czy też metodologiczny (używa się różnorodnych określeń) to tzw. „własny wkładpisanie pracy magisterskiej badania studenta w pracę”. Tę część pracy można podzielić z kolei na dwie kategorie

  1. Założenia metodologiczne badań własnych
  2. Prezentacja i analiza wyników badań własnych.
  • Część 1 (założenia) to z reguły: określenie celu pracy, problemów badawczych, hipotez; metod, technik i narzędzi badawczych. Niekiedy w tym miejscu charakteryzuje się również teren badań i prezentuje sposób ich organizacji.
  • Część 2 (prezentacja i analiza) sprowadza się po pierwsze od charakterystyki badanej grupy, a po drugie do ukazania w formie tekstowej i graficznej wyników badań. Bardzo częstym błędem, który popełniają studenci jest ograniczenie się wyłącznie do prezentacji wyników w formie graficznej i opisanie ich w formie tekstowej, z pominięciem ich ANALIZY. Zaleca się, aby na jednej stronie znajdował się jeden element graficzny zajmujący około 1/4 jej objętości, pozostałą część strony należy zapełnić tekstem, czyli zanalizować wyniki. Analiza polega na dociekaniu i poszukiwaniu odpowiedzi, dlaczego wyniki są takie, a nie inne. Czego są rezultatem? Co może je warunkować? Z jakimi innymi (pokrewnymi) zjawiskami są związane? W jaki sposób wpływa na nie bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza etc.

Baza danych dla części badawczej

Część empiryczna dyplomówki niekoniecznie musi być oparta na badaniach ankietowych, czy wywiadzie. W praktyce można wykorzystać różnorodne metody ilościowe i jakościowe. Co więcej, badania własne można zrealizować na podstawie analizy danych wtórnych (bazy danych statystycznych), czy case study (studium przypadku).