Pisanie pracy magisterskiej: część badawcza prac dyplomowych, mgr – co to oznacza?

Przyszłość teoretycznych prac dyplomowych, pracy magisterskiej przeglądowej

Można przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości prace licencjackie i magisterskie nie uwzględniające badań (wątku empirycznego) nie będą dopuszczone do recenzji, a w konsekwencji obrony. Prace typowo teoretyczne są pracami odtwórczymi. Opracowuje się je na podstawie literatury tematu.

Część badawcza w pracy magisterskiej

Wątek badawczy, empiryczny, czy też metodologiczny (używa się różnorodnych określeń) to tzw. „własny wkładpisanie pracy magisterskiej badania studenta w pracę”. Tę część pracy można podzielić z kolei na dwie kategorie

  1. Założenia metodologiczne badań własnych
  2. Prezentacja i analiza wyników badań własnych.
  • Część 1 (założenia) to z reguły: określenie celu pracy, problemów badawczych, hipotez; metod, technik i narzędzi badawczych. Niekiedy w tym miejscu charakteryzuje się również teren badań i prezentuje sposób ich organizacji.
  • Część 2 (prezentacja i analiza) sprowadza się po pierwsze od charakterystyki badanej grupy, a po drugie do ukazania w formie tekstowej i graficznej wyników badań. Bardzo częstym błędem, który popełniają studenci jest ograniczenie się wyłącznie do prezentacji wyników w formie graficznej i opisanie ich w formie tekstowej, z pominięciem ich ANALIZY. Zaleca się, aby na jednej stronie znajdował się jeden element graficzny zajmujący około 1/4 jej objętości, pozostałą część strony należy zapełnić tekstem, czyli zanalizować wyniki. Analiza polega na dociekaniu i poszukiwaniu odpowiedzi, dlaczego wyniki są takie, a nie inne. Czego są rezultatem? Co może je warunkować? Z jakimi innymi (pokrewnymi) zjawiskami są związane? W jaki sposób wpływa na nie bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza etc.

Baza danych dla części badawczej

Część empiryczna dyplomówki niekoniecznie musi być oparta na badaniach ankietowych, czy wywiadzie. W praktyce można wykorzystać różnorodne metody ilościowe i jakościowe. Co więcej, badania własne można zrealizować na podstawie analizy danych wtórnych (bazy danych statystycznych), czy case study (studium przypadku).

Prace licencjackie: przypisy i elementy graficzne w tekście dyplomówki

Przypisy w pracach licencjackich

Tekst pracy dyplomowej, podobnie jak opracowanie dysertacji magisterskiej winien być opatrzony odnośnikami w postaci przypisów. Przypisy należy konstruować na bieżąco. Prace licencjackie nie posiadająca przypisów mogą budzić podejrzenia co do ich rzetelności. Jeżeli posiłkujemy się aktami prawnymi w każdym przypadku należy sprawdzić ich aktualność. Przypisy w końcowym etapie pisania pracy pozwolą nam na stworzenie zbiorczego zestawienia bibliograficznego.

Tabele, wykresy, rysunki w pracach dyplomowych

prace licencjackie i ich edytowanieRedagowanie pracy licencjackiej to nie tylko pisanie, to również rysowanie i edytowanie. Kolejnym niezbywalnym elementem każdej dyplomówki są tzw. elementy graficzne. Należy je rozumieć jako wykresy, schematy, rysunki, tabele, ryciny i fotografie. W miarę możliwości powinny być one tworzone ręcznie, a więc winny być edytowalne. Jeżeli decydujemy się na umieszczenie w tekście pracy licencjackiej elementu skanowanego, należy zadbać o jego jakość i wypoziomowanie. Tworzenie skomplikowanych rysunków, czy schematów jest czasochłonne, ale przynosi wiele korzyści. Szczególnie w przypadku prac licencjackich z dużą ilością danych statystycznych i pisanych w dłuższym okresie czasu. Aktualizacja danych nierzadko wymusza na dyplomancie, czy magistrancie zmianę elementu graficznego. Ponadto umieszczenie elementu skanowanego w tekście licencjatu utrudnia wyszukiwanie danych, np. przy zastosowaniu skrótów klawiszowych, co niewątpliwie utrudnia redagowanie tekstu i może powodować irytację.
Każdy wykres, tabelę, schemat, rycinę należy zatytułować i podać źródło jego pochodzenia. Powołując się na źródło wtórne, należy wpisać jego autora (uwzględniając przy tym wymagania edycyjne znajdujące się w formatce udostępnionej przez uczelnię lub promotora). Jeżeli chodzi o pierwotne elementy graficzne wykorzystywane w tekście pracy licencjackiej (tj. stworzone przez studenta na potrzeby pracy dyplomowej), należy wykorzystać sformułowanie: „Opracowanie własne” lub „Opracowanie własne na podstawie badań + rok”.
Tytuł tabeli najczęściej umieszcza się nad nią, natomiast rysunku lub wykresu pod nim. Każdy element graficzny powinien mieć swój numer (numeracja ciągła w obrębie całego tekstu lub zgodna z konkretnymi rozdziałami). Warto wykorzystać opcję automatycznego numerowania, która ułatwia wstawienie i aktualizację spisu konkretnych elementów graficznych umieszczonych w tekście pracy dyplomowej. Prace dyplomowe wymagają elementów graficznych. Bez wątpienia wzbogacają i ilustrują omawiane zagadnienia.  

Ujednolicenie tekstu

Przed rozpoczęciem pracy nad tekstem pracy dyplomowej zalecamy dostosowanie szablonu do wytycznych edycyjnych wymaganych na danej uczelni. Szczególną uwagę należy zwrócić na: wcięcia akapitowe, odstęp przed lub po akapitach, wyjustowanie, opcję dzielenia wyrazów, wielkość i rodzaj czcionki. Przystosowanie tekstu na początku pracy niezwykle ułatwia redakcję tekstu w późniejszym czasie. Aktywne wykorzystywanie okienka nawigacji „Style” jest szczególnie przydatne ze względu na dużą oszczędność czasu.

Cechy profesjonalnego tekstu pracy dyplomowej

Najważniejsze elementy prac dyplomowych

Pisanie pracy to z jednej strony praca wymagająca wiedzy merytorycznej, a z drugiej edycyjnej. Najczęstszymi elementami przykładowej pracy zaliczeniowej, czy dyplomowej są: temat, spis treści; tekst główny, bibliografia. Temat pracy narzuca Klient. Jeżeli nie został jeszcze wybrany, biuro może udzielić pomocy przy wyborze odpowiedniego tematu w zależności od okoliczności. Nierzadko jest tak, że wykładowca nie konkretyzuje tematu pracy, wówczas powinien on logicznie korespondować z tematyką wykładów.

Bibliografia pracy dyplomowej

Tekst główny niemal w każdym przypadku dzielimy na części, czyli: wstęp, część zasadniczą opracowania i wnioskipracy dyplomowej zasady  (wyłączając esej). Z części zasadniczej wydzielamy dodatkowe podrozdziały. Bibliografia to kolejny niezbywalny element każdej z redagowanych przez nas prac, bez względu na to, czy jest to krótka praca zaliczeniowa, semestralna, czy magisterska. Z bibliografią ściśle związana jest kwestia opisywania tekstu przypisami. To na podstawie dzieł uwzględnionych w przypisach tworzymy ostateczne zestawienie bibliograficzne zredagowanego tekstu.
Profesjonalne opracowania prac dyplomowych odznaczają się oryginalnością i bogatym zestawieniem bibliograficznym. Bogata bibliografia prac zaliczeniowych, licencjackich, czy magisterskich to zestawienie literaturowe zdywersyfikowane. Tworzona przez nas bibliografia prac dyplomowych jest różnorodna i uwzględnia (w zależności od charakteru i typu zlecenia): źródła literaturowe (polskie i zagraniczne, w tym czasopisma), akty prawne, najnowsze doniesienia z konferencji, ekspertyzy, analizy i wiele innych.

Aspekt edycyjny dyplomówki

Tekst wysokiej jakości to praca merytoryczna w której strona edytorska nie została zaniedbana. Należy pamiętać, że na ocenę prac magisterskich składa się nie tylko jej istota, ale również sposób sformatowania. Wielu wykładowców to esteci, przywiązujący szczególną uwagę do wytycznych edytorskich (tym bardziej tych, których stosowania wymagają…nawet przy krótkich tekstach zaliczeniówek).

Ogólne informacje o usłudze pisanie prac … kilka uwag o nabyciu wzorcowych prac dyplomowych i magisterskich

Profesjonalne serwisy redakcyjne świadczą pomoc w pisaniu wzorcowych prac studenckich. Oferują pisanie prac dyplomowych i innych prac studenckich mających charakter pomocy naukowej. Pomoc ta sprowadza się do zredagowania poglądowego i oryginalnego tekstu. Wzorce prac dyplomowych, czy prac magisterskich są użyteczne z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, stanowią punkt zaczepienia. Po drugie, pozwalają na rozwiniecie własnej koncepcji pracy. Po trzecie, są swoistym buforem bezpieczeństwa.

Na co zwrócić uwagę wybierając Serwis świadczący usługę napisania poglądowej pracy dyplomowej, magisterskiej, zaliczeniowej?

  1. Na jego status formalno-prawny. Pisanie prac dla osób prywatnych to najczęściej zajęcie „dorywcze”, osobypisanie prac dyplomowych takie piszą „od przypadku do przypadku” i z reguły na każdy temat. Zastosowanie ma tutaj zasada: „jak ktoś zna się na wszystkim, to nie zna się na niczym”. Wiarygodny Wykonawca to po pierwsze firma (dane identyfikacyjne podmiotu gospodarczego widoczne w zakładce kontakt), która do rozliczeń wskazuje konto firmowe.
  2. Na jego zawartość merytoryczną. Jeżeli już sam Serwis jest ubogi w treść, to może to wskazywać na chęć „łatwego zarobku” i sugerować, iż poglądowa praca licencjacka, czy wzorce prac magisterskich realizowane przez takiego Wykonawcę będą niskiej jakości. Warto również wczytać się w samą treść na stronie Serwisu. Szczególnie młode Serwisy, dążące do szybkiego „wypromowania się” zamieszczają na stronie treść dedykowaną nie Klientowi, a wyszukiwarkom.
  3. Na przykładowe realizacje. Profesjonalny Serwis powinien na prośbę Klienta dotyczącą wglądu w przykładowe realizacje, udostępnić je. Nikt nie chce „kupować kota w worku”. Znakomicie, gdy Serwis już na samej stronie internetowej udostępnia wgląd w przykładowe realizacje (portfolio), tj. możecie Państwo ocenić (choćby w pewnej części), zrealizowane prace na poziomie magisterium, studiów dyplomowych, czy inne prace studenckie.
  4. Na cennik, a w sytuacji jego braku na sposób kalkulowania stawki za stronę. Na stronie wielu Serwisów można uzyskać informację, że „stawka za stronę tekstu jest ustalana indywidualnie, w zależności od poziomu <<problematyczności>> tematu”. Serwis wiarygodny to taki, który podaje jasne stawki za stronę tekstu, ewentualnie przedziały “od… do”. Zamówienie na wzorzec pracy magisterskiej, czy model pracy licencjackiej kalkulowane pod Klienta nie wygląda profesjonalnie. Czy jeżeli potrzebujecie Państwo przetłumaczenia tekstu z języka obcego na polski, tłumacz konkretyzuje stawkę za stronę dopiero po zapoznaniu się z tekstem? Nie. Stawka jest ustalona odgórnie.
  5. Na sposób rozliczenia. Zaliczka jest naturalnym elementem omawianych usług, których istota sprowadza się do napisania pracy. Jak już wspomniano, powinna być regulowana na konto firmowe. Nie powinna być ona wysoka, a już z pewnością należy unikać Serwisów żądających uregulowania pełnej kwoty przed realizacją zlecenia.
  6. Na możliwość spisania umowy o dzieło, uzyskania rachunku, czy faktury.

Żywimy nadzieję, że wyżej wymienione i syntetycznie opisane wskazówki pozwolą Państwu na wybór profesjonalnego Serwisu z usług którego będziecie zadowoleni, a tym samym godnego polecenia znajomym