Wstęp do pracy dyplomowej

wstęp do pracy dyplomowej

Kiedy napisać wstęp do pracy dyplomowej?

Generalnie wstęp do pracy dyplomowej powinno pisać się na końcu, po zrealizowaniu części teoretycznej i ewentualnie badawczej. Jest on odwróceniem zakończenia. Niekiedy wymaga się dostarczenia na jedno z pierwszych seminariów planu pracy ze wstępem. We wstępie promotor prosi o sprecyzowanie celu, struktury, scharakteryzowanie zawartości poszczególnych rozdziałów, zaprezentowanie założeń badawczych. Problem w tym, że część badawczą student formułuje dopiero po zapoznaniu się z literaturą. Logika podpowiada, że żeby dany problem podjąć na gruncie badawczym, najpierw należy zapoznać się z nim w teorii. Wstęp przygotowany na początku prawie zawsze jest modyfikowany po napisaniu całej pracy.

Struktura wstępu

Wstęp do pracy dyplomowej powinien składać się z co najmniej jednej strony, najlepiej dwóch. Pierwszy akapit opisuje kontekst tematu. Wskazujemy w nim dlaczego podjęte zagadnienie jest ważne. W tym miejscu można odnieść się do własnych doświadczeń, np. zawodowych i na tym tle uzasadnić wybór tematu. W kolejnym akapicie określamy cel pracy (jeżeli został on sprecyzowany w osobnym rozdziale, powielamy treść). Opcjonalnie można zamieścić założenia badawcze: problemy, hipotezy lub tezę, scharakteryzować pokrótce wykorzystane instrumentarium badawcze. Następne akapity to charakterystyka rozdziałów i podrozdziałów, czyli zawartości pracy. Użyteczne sformułowania:

  • W rozdziale pierwszym zaprezentowano…,
  • Rozdział drugi dotyczy…,
  • Kolejny rozdział opisuje…
  • Rozdział czwarty odnosi się do problemu….

Charakteryzując zawartość rozdziałów nie przepisujemy tytułów podrozdziałów. Wskazane jest używanie synonimów i syntetyczne opisanie o czym dany rozdział traktuje.

Kolejna część wstępu powinna odnosić się do analizy krytycznej źródeł. W tym miejscu wskazujemy szczególnie użyteczne pozycje źródłowe oraz dokonujemy ich typologii. Pomocny będzie podział bibliografii na wydawnictwa ciągłe, zwarte, druki normatywne, czy strony internetowe. Jeżeli mieliśmy problem z pozyskaniem źródeł, można a nawet należy wspomnieć o tym we wstępie. Oznacza to, że dane zagadnienie nie jest wystarczająco eksploatowane w literaturze i wymaga rozwinięcia.

Wielu studentów w ostatnim akapicie dziękuje promotorowi za pomoc. Jeżeli promotor faktycznie przyczynił się do powstania pracy, a jego rola nie sprowadzała się wyłącznie do akceptowania przedkładanych rozdziałów – można ten element uwzględnić. Gdy bez pomocy promotora student nie poradziłby sobie z napisaniem pracy dyplomowej, wypada umieścić wzmiankę dotyczącą podziękowań za okazaną pomoc i wsparcie.