Plan pracy magisterskiej i dyplomowej

Dobry plan pracy magisterskiej ma strukturę leja

Konspekt (inaczej plan, docelowo spis treści) pracy dyplomowej, magisterskiej, czy inżynierskiej powinien mieć konstrukcję leja – zagadnienia ujmowane są w nim od ogółu do szczegółu. Wychodzimy od kontekstu danego zagadnienia, dalej problem wyeksponowany w temacie zawężamy.

Zagadnienia w planie pracy

Część teoretyczna

Plan pracy rozpisujemy przede wszystkim na podstawie wybranego tematu. Ten ostatni dzielimy co najmniej na dwieplan pracy magisterskiej dyplomowej części.

Przykładowy temat: Postawy społeczne wobec roli kobiety we współczesnym świecie można podzielić na następujące zagadnienia:

  • Postawy społeczne
  • Rola kobiety we współczesnym świecie

Tym dwóm zagadnieniom powinna być poświęcona część teoretyczna. Rozdziały w tym przykładzie można zatytułować:

  1. Charakterystyka i typologia postaw społecznych
  2. Społeczna, światopoglądowa i naturalna rola kobiety we współczesnym świecie

Dalej  zagadnienia w ramach poszczególnych rozdziałów konkretyzujemy, tworząc co najmniej trzy podrozdziały (w ramach jednego rozdziału). Tu z pomocą przychodzi literatura przedmiotu lub Nasz serwis.

Część empiryczna – rozdział metodologiczny

Coraz częściej prace magisterskie mają charakter teoretyczno-empiryczny. Dotyczy to również prac dyplomowych. Prace przeglądowe, bazujące wyłącznie na literaturze tematu cieszą się coraz mniejszą popularnością, ponieważ mają charakter przede wszystkim odtwórczy. Część badawcza pracy składa się z reguły z dwóch rozdziałów.

Pierwszy z nich prezentuje:

  • Przedmiot i cel badań
  • Problemy i hipotezy badawcze
  • Metody, techniki i narzędzie badawcze (instrumentarium badań)
  • Charakterystykę terenu badań i badanej grupy

Drugi rozdział w ramach części badawczej to prezentacja i analiza wyników badań własnych.

WAŻNE! Wyniki badań własnych prezentujemy zgodnie z obranymi problemami badawczymi. Te ostatnie modyfikujemy i stanowią one tytuły podrozdziałów w ramach drugiego rozdziału części badawczej.

Jeżeli nasz problem szczegółowy przyjmuje postać następującego pytania:

Jakie stereotypowe określenia kobiety kształtują jej wizerunek w opinii publicznej?,

to w spisie treści podrozdział w ramach rozdziału prezentacja i analiza danych powinien być zatytułowany na przykład:

Kobieta idealna i „stereotypowa” w opinii badanych (wersja bardziej ambitna) lub po bezpośrednim przekształceniu formy gramatycznej problemu badawczego:

Stereotypowe określenia kobiety kształtujące jej wizerunek w opinii publicznej

Weryfikacja hipotez

Przyjęte założenia badawcze należy zweryfikować, tj. udzielić odpowiedzi na problemy szczegółowe i potwierdzić lub obalić hipotezy. Miejscem na zweryfikowanie założeń badawczych jest zakończenie pracy magisterskiej lub dyplomowej, względnie podsumowanie wyników badań własnych w ramach rozdziału prezentacja i analiza wyników badań. W tym przypadku także ma zastosowanie wskazana we wstępie konstrukcja leja. Najpierw weryfikujemy hipotezy szczegółowe (co z kolei daje odpowiedź na problemy szczegółowe), a na końcu odpowiadamy na główny postulat badań, tym samym potwierdzając lub obalając hipotezę (tezę) pracy.